Sandhyopasan Paddati

40.00

Sandhyopasan Paddati ( Sandhypasan Kritya Vimarshtimkya, VristrityPrastavikaya Sahita Hindi Anuvadyuta , Sparishishta ch) with Hindi Translation by Shivraj Acharaya Kondinyyayan Published by Chowkhamba, Kashi

 

Description
Sandhyopasan Paddati ( Sandhypasan Kritya Vimarshtimkya, VristrityPrastavikaya Sahita Hindi Anuvadyuta , Sparishishta ch) with Hindi Translation by Shivraj Acharaya Kondinyyayan Published by Chowkhamba, Kashi

माध्यन्दिनीय-वाजसने यि- शुकलघ जुरवेदशाखाध्याधिनां द्विजाना कात्यायन-त्रिण्डिक-स्नानसूत्रोबता

सन्ध्योपासनपद्धतिः

सन्ध्योपासनकृत्यविमर्शातिमकथा विस्ततप्रन्ताविक्या सहिता हिन्द्यनुवादपुता, सपरिक्िष्टा च )

शिवराज आचार्यः कौण्डिन्न्यायन:

Additional information
Weight 100 g
Dimensions 17.5 × 12 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sandhyopasan Paddati”
Review now to get coupon!

Your email address will not be published. Required fields are marked *